Logowanie

„Z audiobookiem na wakacjach”

„Z audiobookiem na wakacjach”

Regulamin konkursu fotograficznego
„Z audiobookiem na wakacjach”

1. Organizatorem konkursu jest Dział Audiowizualny Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku.

2. Konkurs skierowany jest do Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku oryginalnej fotografii nawiązującej tematyką do tytułu konkursu (każde zdjęcie musi zawierać widoczną okładkę audiobooka) wraz z załącznikami. Fotografia może być wykonana w plenerze lub pomieszczeniu.
- każdy z autorów może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 fotografie, w postaci tradycyjnej (papierowej) o rozmiarze nie mniejszym niż 15×20 cm lub cyfrowej (plik powinien mieć przynajmniej 2 MB).
- na fotografii nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. data, godzina, znak wodny).

4. Fotografie można dostarczać:
- bezpośrednio do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku (ul. Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk),
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku, ul. Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem na kopercie: Konkurs fotograficzny,
- pocztą elektroniczną na adres: biblio@biblioteka-przeworsk.pl wpisując w temacie: Konkurs fotograficzny.

5. Każde nadesłane zdjęcie powinno być opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

6. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć, oprócz pracy konkursowej, formularz zgłoszeniowy (Załącznik Nr 1) oraz w przypadku osób nieletnich zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (Załącznik Nr 2). Załączniki można odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub pobrać ze strony internetowej (znajdują się na końcu Regulaminu). Prace bez wypełnionych załączników nie zostaną przyjęte do konkursu.

7. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, przy czym organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji w celu realizacji swoich działań statutowych.

8. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.

9. Konkurs odbywa się w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Fotografie oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

11. W konkursie zostaną przyznane 3 wartościowe nagrody.

12. Komisja konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród.

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 września 2022 r. na stronie internetowej organizatora.

14. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody w dniu 13 września 2022 r. o godzinie 16:00. Organizator konkursu zastrzega sobie zmianę terminu przyznania nagród przy wcześniejszym poinformowaniu laureatów.

15. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z:
- uznaniem warunków regulaminu,
- wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska uczestnika w materiałach związanych z konkursem,
- oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych fotografii,
a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich,
- zapewnieniem, że każda osoba, której wizerunek widnieje na nadesłanej fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku,
- zobowiązaniem wobec organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść organizator, w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi,
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku, z późn. zm.

16. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 16 648 7692 oraz e-mail: biblio@biblioteka-przeworsk.pl lub bezpośrednio w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku.

17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Z audiobookiem na wakacjach”


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl